مسابقات اینستاگرامی ایجاد کنید

اينستاگرام واقعا پلتفرم محبوبي براي راه اندازي مسابقات عکس است. ايجاد چنين مسابقه اي در اينستاگرام کار آساني ست.

شرکت ها مي توانند به آساني از کاربران خود بخواهند که از هشتگ خاصي در زير عکس هاي شان استفاده کنند تا در مسابقه شرکت کرده باشند. به آساني مي توانيد در ميان عکس ها جستجو کنيد و از ديگران بخواهيد که به عکس هاي محبوب شان راي دهند. سپس برنده ها را انتخاب کنيد.

اگر شرکت مسافرتي داريد مي توانيد مسابقه اي با هشتگ ماجراجويي ايجاد کنيد. در اين مسابقه از مردم مي خواهيد که در وهله اول شما را در اينستاگرام فالو کنند و سپس هر عکس را که مرتبط با ماجراجويي است، با اين هشتگ ارسال کنند. اين عکس مي تواند هر ماجراجويي در زندگي و در طول تجربه هاي مسافرتي آنان باشد.

مي توانيد در سه روز به صورت تصادفي يک نفر را برنده اعلام کنيد و به او براي مسافرت تخفيفي بدهيد. مسابقات اينستاگرام بدين منظور راه اندازي مي شوند که به طرفداران تان اعلام کنيد که چرا بايد شما را دنبال کنند. اين کار براي تاثيرگذاري و تعهد مردم عالي است. 

بازاريابي در ايسنتاگرام