مشکل طراحی پرتال و طراحی سایت های دینامیک

اما مشکل چيست؟
براي طراحي سايت ديناميک بايد متغيرهايي انتخاب شوند و سپس دکمه اي فشرده شود. مشکل هم د ر همين جا نهفته است: اسپايد رها توانايي انتخاب اين گزينه ها را ندارند و لذا صفحه اي ساخته نمي شود که آنرا بخوانند.
آد رس اينگونه صفحات وب اغلب داراي علامت سوال (?) است. همينطور وجود علامتهاي % ، = ، +، $ يا & د ر يک آد رس مي تواند بيانگر دايناميک بودن آن باشد. به تمام آنچه که بعد از علامت سوال مي آيد Query String گفته مي شود.
بسياري از موتورهاي جستجوگر امکان دسترسي به صفحات وب ديناميک را ندارند زيرا توانايي فراهم کردن متغيرهاي لازم براي ساخته شدن آن صفحات را ندارند. اين عدم توانايي موتورهاي جستجوگر، مفهوم وب پنهان را برجسته تر مي کند. د ر واقع بسياري از اطلاعات وب که گفته مي شود د ر حدود 60 د رصد است از طريق موتورهاي جستجوگر قابل دسترسي نيست. لذا به هنگام جستجوي اطلاعات، ضروري است که کاربران ابتدا به کمک موتورهاي جستجوگر، وب هاي پنهان موجود را شناسايي نموده، سپس با مراجعه به آنها به جستجوي اطلاعات مورد نياز خود بپردازند.

آيا اگر مستقيما به صفحات دايناميک لينک داده شود، آيا موتورهاي جستجوگر اين صفحات را مي خوانند؟
موتور جستجوگر به هنگام رسيدن به علامت سوال و ديگر علامتها، پرچم زرد احتياط را بالا مي برد. اما چرا احتياط؟

دلايلي که موتورهاي جستجوگر با اين گونه آد رسها با احتياط برخورد مي کنند، عبارتند از:

• جلوگيري از بايگاني شدن محتواي يکسان
د ر طراحي پورتال هاي دايناميک اغلب اتفاق مي افتد که محتوايي مشخص، آد رسهاي متفاوتي داشته باشد. کاربران نيز دوست ندارند، صفحاتي با محتوايي يکسان د ر نتايج جستجو نمايش داده شوند لذا موتورهاي جستجوگر براي جلوگيري از اين مورد به هنگام برخورد به علامت سوال، احتياط پيشه مي کنند. موتورهاي جستجو، د ر واقع تا قبل از علامت سوال را بايگاني مي کنند که آدرس صفحه اي مشخص خواهد بود هر چند که تمام کارکترهاي بعد از علامت سوال د ر آن حذف شده است. طراحي سايتهايي که از Session ID د ر آد رسهاي صفحات خود بهره مي گيرند نيز اين مشکل را دارند.

• موتورهاي جستجوگر مي خواهند نتايج دقيقي را ارايه دهند
موتورهاي جستجوگر، پايگاه داده خود را د ر بازه زماني مشخصي که معمولا چهار تا هشت هفته است، به روز رساني مي کنند. لذا اتفاق مي افتد که محتواي صفحه اي بعد از اينکه توسط موتور جستجوگر بايگاني شد، تغيير يابد. د ر صفحات وب استاتيک محتواي جديد معمولا مرتبط با محتواي قديم همان صفحه است. اما د ر صفحات وب ديناميک اينگونه نيست.

فرض کنيد يک طراحي پورتال فروش کتاب د ر ماه رمضان، کتاب پيشنهادي ماه به کاربران را يک کتاب مذهبي قرار داده است. بعد از اينکه ماه رمضان سپري شود کتاب پيشنهادي ماه طراحي پورتال تغيير مي کند و يک رمان جاي آن قرار مي گيرد. حال اگر موتور جستجوگر اين صفحه ديناميک را د ر ماه رمضان بايگاني کند و بعد از ماه رمضان براي به روز رساني محتواي جديد آن صفحه مراجعه نکند، کاربراني را روانه صفحه مي کند که کتاب مذهبي را جستجو مي کنند د ر حاليکه د ر آن صفحه کتاب رماني معرفي شده است.

با بايگاني نکردن برخي از صفحات ديناميک، موتورهاي جستجوگر از تکرار مواردي مشابه پيشگيري مي کنند.

• جلوگيري از گير افتادن د ر پايگاه داده اي خاص
ممکن است با بايگاني شده صفحه اي از يک طراحي پورتال ، صفحات بي نهايت ديگري به اسپايد ر موتور جستجوگر خورانده شود که منجر به از کار افتادن اسپايد ر يا اتلاف وقت آن مي شود. اين حالت زماني اتفاق مي افتد که حلقه ها د ر برنامه نويسي طراحي سايت بسته نشوند (حلقه هاي if يا while).

د ر حال حاضر بسياري از موتورهاي جستجوگر مشکلي با صفحاتي که تنها داراي يک پارامتر د ر آد رس خود هستند، ندارند.
اما زمانيکه پارامترهاي يک آد رس چندين مورد مي شود، براي موتور جستجوگر تشخيص اينکه آيا آد رس مورد نظر محتوايي غير تکراري و منحصر بفرد را ارايه مي دهد، سخت تر مي شود.
د ر يک آد رس ديناميک مي توان يک صفحه را با چندين پارامتر که از هم به کمک & جدا شده اند، نمايش داد. د ر آدرس زير که دو پارامتر دارد موتور جستجوگر راهي براي تشخيص اينکه کدام پارامتر يک صفحه جديد را نشان مي دهد و کدام پارامتر تنها براي مقاصدي ديگري از قبيل دسته بندي اطلاعات و ... به کار رفته است، ندارد:

www.mysite.com/products.asp?no=20&cat=app

بنابراين يک راه مناسب براي طراحي پورتال هايي دايناميک که مشکلات کمتري با موتورهاي جستجوگر دارند، کاهش دادن تعداد پارامترهايي است که د ر آد رسها به کار مي روند. راههاي ديگر استفاده از صفحات اطلاعاتي، طراحي نسخه اي از صفحات مهم ديناميک به صورت استاتيک، اصلاح کاراکترهاي آد رسهاي صفحات و حضور د ر نتايج جستجو به کمک روشهايي مانند PFI يا PPC است.

امروزه مقوله بهينه سازي طراحي سايتهاي فروشگاهي که عمدتا به صورت ديناميک هستند، بسيار جدي است زيرا اگر اين طراحي پورتال ها نتوانند بينندگان قابل ملاحظه اي از موتورهاي جستجوگر کسب کنند، فروش آنها به ميزان زيادي کاهش مي يابد.