طراحی مغازه و دکوراسیون داخلی

حس مکان یا روح مکان ، ادراک روحی و روانی فرد از محیط است که به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه در فرد به وجود می آید. این حس باعث شخصیت دادن به فضا شده و در نتیجه آرامش را برای انسان به ارمغان می آورد...
و این مهمترین عاملی است که طراحی داخلی مغازه در چند سال اخیر برای آدمیان اهمیت وافری پیدا کرده است و امروزه به عنوان اصل مهم در جذب مشتری و فروش محصولات از آن سخن به میان می آید.
اینگونه است که شرکت های بسیاری در حوزه دکوراسیون مغازه ،به خدمت رسانی مشغولند و سعی در ارائه بهترین ، متفاوت ترین و به روزترین طراحی هارا دارند.

طراحی مغازه
طراحی مغازه در محل کار تنها تکمیل کننده فضا نیست بلکه روی تمام عواطف و ذهن کارکنان و مشتریان نیز تاثیر میگذارد. نگرش خلاقانه به طراحی داخلی مغازه مستلزم حضور ایده ای برای آرایه بندی و سازماندهی فضا است. برای دست یابی به چنین هدفی در ابتدا نگاهی بدیع به موضوع و سپس پروراندن آن و تبدیل آن به قالب شکلی نیاز است.
طراحی مغازه باید بر اساس عملکرد متصور و مورد انتظار کارفرما برای تک تک فضاها در مغازه و فروشگاه آغاز گردد و کلیه این طرح ها باید پیوندی استوار با یکدیگر داشته باشند تا کل کار یک انسجام کلی را در نظر بیننده القا کند.
یکی از مسائل مهم رعایت و حفظ خط دید ناظر جهت جلوگیری از سردرگمی بازدید کننده می باشد و استفاده از نور صدا و رنگ ، در خدمت نمایش هر چه بهنر و ایجاد انگیزه خرید در مشتریان می باشد (دکوراسیون فروشگاه).
در طراحی های مدرن مغازه بیشتر سعی بر ان است که طراحی به گونه ای باشد تا ایجاد فضایی باز ، گسترده و دلنشین کند در عین حال بتواند استفاده حداکثر از فضا برای ارائه محصولات را نیز به انجام برساند.