ارزشهای اخلاقی یا شناخت زیباییهای رنگ

اين ارزشها را مي توان در 3 عنوان مورد بحث و بررسي قرار داد که عبارتند از: 1) زيباييهاي بصري رنگ 2) زيباييهاي حسي رنگ 3) زيبايهاي سمبوليک رنگ
مسايل مربوط به زيباي و حالتهاي ذهني رنگ را به نحو ويژه اي به آموزش هنري معارف و طرحهاي معماري و تجاري بستگي دارد. اين زيبايها چه از نظر کيفي و چه از نظر ذاتي فقط براي افرادي قابل درک و فهم مي باشد که عاشق رنگ و خصلتهاي آن باشند و ارتباط خوبي با رنگها داشته باشند تا بتوانند اين خصلتها را با نگاه کردن به رنگ دريابند. رنگ تمام جوانب و ظواهر خود را براي همگان آشکار مي کند ولي اسرار و رموز نهفته خود را تنها براي افراد عاشق رنگ آشکار مي کند.
در ميان انسانهاي قديمي تعدادي از مردم از رنگ فقط براي ارزشهاي رنگي سمبوليک آن استفاده مي کردند و براي تشخيص طبقات اجتماعي و فرهنگي يا مذهبي از اين خصلت که هر طبقه اي رنگ مخصوص خود را که سمبل آن طبقه مي باشد استفاده مي کردند. بطور مثال در چين قديم براي مجالس ختم از رنگ سفيد استفاده مي کردند چون در آن زمان اعتقاد داشتند که شخص فوت شده به بهشت ميرود و بهترين درجات آسماني و عروج به آن با رنگ سفيد آسانتر خواهد بود و در آن دنيا زندگي بهتري خواهد داشت . از اين رنگ نه براي رنگ عزا بلکه جهت هدايت مردگان به سمت بهترين مکان در آخرت استفاده مي کردند (دکوراسيون فروشگاهي).
در قديم وقتي نقاش مکزيکي از رنگ قرمز در کارهاي خود استفاده مي کرد خاصيت آتشين رنگ مورد توجه نبود بلکه زيبايي سمبوليک آن مورد توجه بوده که به معني طلوع آفتاب بود و اصلاّ زيبايي بصري رنگ يا بيان احساسي مورد توجه نبود.
آثار بصري بدون گوناگوني هاي سمبوليک رنگ فاقد نيروي احساسي آپار تقليدي و مبتذل خواهد بود. آپاري که فقط جنبه احساسي در آن بکار رفته باشد بدون محتوي و بدون جنبه هاي بصري کار را فقط به سمت احساس آن متمايل مي کند.
رنگها در اثر تجزيه نور بر روي منشور رنگ بدست مي آيند که از اين تجزيه طيف رنگي بوجود مي آيد که اين رنگها را مي توان در يک دايره که به چرخه رنگ ايتن معروف است جا گذاري کرد که داراي 12رنگ است.

3رنگ اصلي :زرد ـ قرمز ـ آبي (مثلث متساوي الاضلاع)
3رنگ فرعي که از ترکيب دو به دو رنگهاي اصلي بدست مي آيد.
بطور مثال از ترکيب زرد و قرمز رنگ نارنجي (قرمز و آ بي رنگ بنفش) و رنگها ي آبي و رزد رنگ سبز را مي توان بدست آورد.

6رنگ ديگر دايره ايتن از ترکيب يک رنگ اصلي و يک رنگ فرعي بدست مي آيد.
رنگ از نيرومندترين ابزار کار يک طراح و دکوراتورها ي داخلي به شمار مي آيد.
رنگ هم مي تواند حال و هواي منطقه اي را که در آن زندگي مي کنيد درون اتاق بياورد هم حالات خاصي را در فضا بازسازي کرده و به انسان القاء مي کند.
بهترين فضا ها بدون رنگ بسيار بي روح و خسته کننده مي شود.
در تمام فضاها اولين چيزي که توجه انسان را به خود جلب مي کند رنگ است.
با رنگ مي توانيم به فضا وسعت دهيم يا فضا را بسته تر از آن که هست نشان دهيم.
استفاده از رنگ در دکور هزينه چنداني ندارد و مي تواند فضاها يا کنجها يي که آزار دهنده است را زيبا تر جلوه دهد.